Świadectwo energetyczne

pełna nazwa to: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa wartość energii zużywanej bądź szacowanej na potrzeby użytkowania budynku tzn. ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej). Charakterystykę energetyczną budynku oblicza się zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych w załączniku do dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa ta obowiązuje w Polsce od dnia: 1 stycznia 2009 roku na podstawie przepisów unijnych i zmianie ustawy o prawie budowlanym (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz aktów wykonawczych z dnia 19 września 2007 roku. Z dniem 1 stycznia 2009 roku obowiązkiem jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w sytuacji, gdy po wykonaniu remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Przepisy te nie mają zastosowania do budynków:

  • Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
  • Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
  • Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
  • Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej.
  • Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
  • Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok).

Osoba wykonująca świadectwo charakterystyki energetycznej musi posiadać stosowne uprawnienia i wykształcenie, oraz posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Okres ważności świadectwo charakterystyki energetycznej to 10 lat. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się wyłącznie dla budynku. W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.